Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Ολική ανατροπή σε συντάξεις και Ταμεία (Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό)

Η ανατροπή του ασφαλιστικού συστήματος επέρχεται με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που εγκρίνεται σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο και οδεύει στη Βουλή προς ψήφιση. Ολόκληρο το νομοσχέδιο παρουσιάζει στις επόμενες σελίδες «Το Βήμα». Τα όρια ηλικίας οδεύουν σταδιακά προς το 65ο έτος της ηλικίας από το 2011, ενώ η πλήρης σύνταξη χορηγείται στα 40 έτη ασφάλισης και υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του. Για τη συμπλήρωση των 40 ετών προβλέπονται ως επτά (7) έτη πλασματικής ασφάλισης. Από το 2015 καθιερώνεται η βα σική και η αναλογική σύνταξη και ο τρόπος υπολογισμού και χορήγησή τους. Ανοιχτό παραμένει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων που θα αποφασιστεί σήμερα. Το 60ό προτείνει το υπουργείο Εργασίας, το 65ο η τρόικα. Υπό προϋποθέσεις δί δονται οι συντάξεις χηρείας, ενώ εισοδηματικά κριτήρια τίθενται για τις συντάξεις αγάμων θυγατέρων, οι οποίες θα ισχύουν και για τους άγαμους γιους. Οι μόνοι ασφαλισμένοι που διασώζονται είναι αυτοί που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τη διάρκεια του 2010. Οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν τα εξής:

35ετία Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δικαιούνται σήμερα σύνταξη πρέπει να έχουν εργαστεί 10.500 ημέρες και να έχουν συμπληρώσει το 58ο έτος. Το 2011 ο χρόνος ασφάλισης αυξάνεται σε 11.100 ημέρες, και για κάθε επόμενο έτος κατά 225 ημέρες και ως τη συμπλήρωση 12.000 ημερών ασφάλισης (40 έτη). Το όριο ηλικίας αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος, από την 1η Ιανουαρίου 2011 και ως τη συμπλήρωση του 60ού έτους.

Βαρέα Τo όριο ηλικίας αναπροσαρμόζεται για τους ασφαλισμένους με 10.500

ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7.500 αφορούν βαρέα. Συγκεκριμένα το όριο ηλικίας αυξάνεται από το 2011 κατά εννέα μήνες τον χρόνο, ως τη συμπλήρωση του 60ού έτους για πλήρη σύνταξη και του 58ου για μειωμένη.

Γυναίκες- βαρέα Για τις γυναίκες που απασχολούνται στα βαρέα (με βάση τον Νόμο 1846/1951) αυξάνεται κατά ένα έτος από το 2011 το όριο ηλικίας και ως τη συμπλήρωση του 60ού έτους. Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης τουλάχιστον 4.500 ημερών ασφάλισης από τις οποίες οι 3.600 σε βαρέα.

Βαρέα και ανθυγιεινά Νέος κατάλογος επαγγελμάτων από την 1.7.2011. Οι ασφαλισμένοι σε επαγγέλματα που θα εξαιρεθούν εφόσον συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ως τις 31.12.2015 εξακολουθούν να υπάγονται στα βαρέα, οι υπόλοιποι εξαιρούνται.

37ετία Τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης θα αυξάνονται σταδιακά από 37 σε 40. Η αύξηση θα συντελείται κατά εννέα μήνες τον χρόνο και θα αρχίσει να υπολογίζεται από το 2011. Επιπλέον το όριο ηλικίας θα αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2011 κατά ένα έτος ετησίως και ως τη συμπλήρωση του 60ού έτους.

Επιστήμονες Οι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ μπορούν σήμερα να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία στα 60 έτη. Τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης αυξάνονται σταδιακά από το 2011 κατά εννέα μήνες τον χρόνο. Στόχος να φθάσουν τα 40 έτη ασφάλισης. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από το ΕΤΑΑ συνταξιοδότηση λόγω γήρατος σε ηλικία 58 ετών, με 35ετία, τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης αυξάνονται κατά εννέα μήνες τον χρόνο ώσπου να ανέλθουν σε 40. Το όριο ηλικίας αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2012 κατά ένα έτος ετησίως και ως τη συμπλήρωση του 60ού έτους.

Προϋπόθεση Κατά τις περιπτώσεις σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας και τον χρόνο ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης της 35ετίας. Γενικές ή καταστατικές διατάξεις Ταμείων που προβλέπουν τη χορήγηση σύνταξης με 10.500

ημέρες και στο 58ο ή στο 60ό έτος έχουν εφαρμογή στους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Μετά το 1993 Ασφαλισμένοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 σε οποιοδήποτε Ταμείοπλην ΟΓΑ- θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 12.000 ημερών εργασίας ή 40 ετών ασφάλισης και του 60ού έτους ηλικίας.

Γυναίκες με κατώτατη σύνταξη Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος με 4.500 ημέρες εργασίας, στο 65ο έτος ηλικίας. Προκειμένου για γυναίκες το όριο ηλικίας των 60 ετών αυξάνεται κατά δύο χρόνια το 2011 και κατά έναν χρόνο για κάθε επόμενο έτος και ως τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας. Οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ού έτους. Για τους ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει 10.000 ημέρες ασφάλισης το όριο ηλικίας καθορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2011 στο 63ο έτος. Τα επόμενα χρόνια αυξάνεται κατά 6 μήνες ετησίως και ως τη συμπλήρωση του 65ου έτους. Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας και τον χρόνο ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.000 ημερών. Μειωμένες συντάξεις Ο ασφαλισμένος που συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας και 4.500 ημέρες εργασίας- από τις οποίες τις 100 τουλάχιστον σε καθένα από τα πέντε τελευταία ημερολογιακά έτη- δικαιούται σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά το 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που υπολείπεται του ορίου ηλικίας. Για τις γυναίκες το όριο ηλικίας των 55 ετών αυξάνεται κατά ένα έτος τον χρόνο από το 2011 και ως τη συμπλήρωση του 60ού έτους.

Το όριο ηλικίας των 60 ετών που προβλέπεται από γενικές ή καταστατικές διατάξεις Ταμείων αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2011. Η αύξηση θα είναι δώδεκα μήνες τον χρόνο και ως τη συμπλήρωση του 65ου έτους. Οπου προβλέπεται μειωμένη σύνταξη στις γυναίκες στο 55ο έτος της ηλικίας από το 2011 το όριο αυξάνεται κατά δώδεκα μήνες τον χρόνο και ως τη συμπλήρωση του 60ού έτους. Στις περιπτώσεις αυτές οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας και τον χρόνο ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ού ή του 55ου έτους.

Μητέρες Ανοιχτό παραμένει το θέμα των μητέρων καθώς το σχέδιο νόμου αναφέρει μόνο την εφαρμογή της ρύθμισης του Νόμου Πετραλιά που αυξάνει το όριο ηλικίας από το 50ό στο 55ο έτος της ηλικίας για τις μητέρες ανηλίκων από 1.1.2011.

Πλασματικά έτη ασφάλισης Για τη συμπλήρωση της 40ετίας λαμβάνονται υπ΄ όψιν έως επτά πλασματικά έτη ασφάλισης: η στρατιωτική θητεία, ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής των παιδιών, η άδεια ασθένειας (ως 300 ημέρες συνολικά), ο χρόνος τακτικής επιδότησης ανεργίας (300 ημέρες συνολικά), ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (έως δύο έτη), ο χρόνος σπουδών, ο χρόνος ανεργίας, η άδεια κύησης και λοχείας και οι ημέρες της απεργίας.

Συντάξεις χηρείας Ο χήρος ή η χήρα δεν δικαιούνται σύνταξη εφόσον ο θάνατος επήλθε πριν από τα τρία χρόνια από την τέλεση του γάμου. Εξαιρούνται οι εξής περιπτώσεις: πρώτον, ο θάνατος να οφείλεται σε εργατικό ή μη ατύχημα. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια του γάμου να γεννήθηκε ή να υιοθετήθηκε παιδί. Τρίτον, κατά τον χρόνο του θανάτου η χήρα να ήταν έγκυος. Η σύνταξη δίδεται για τρία έτη μετά την ημερομηνία θανάτου, μετά την τριετία δίδεται το 50% της σύνταξης εφόσον ο επιζών εργάζεται ή λαμβάνει και άλλη σύνταξη και το 70% μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Αν ο επιζών είναι ανάπηρος κατά 67% λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξη, εφόσον υπάρχουν παιδιά δίδεται σε αυτά το υπόλοιπο της μειωμένης σύνταξης που λαμβάνει η σύζυγος.

Συντάξεις άγαμων θυγατέρων Δικαίωμα σύνταξης έχουν και τα αγόρια, οι άγαμοι γιοι. Ωστόσο τίθενται πλέον εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγησή τους. Οι συντάξεις αναστέλλονται εφόσον το μηνιαίο εισόδημά τους υπερβαίνει το 70πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, ενώ περικόπτονται σταδιακά μετά το 30πλάσιο (990,9 ευρώ). Οι διατάξεις αυτές δεν θίγουν όσες άγαμες θυγατέρες λαμβάνουν τη σύνταξη και είναι ήδη 55 ετών.

Επικουρικές συντάξεις Από το 2011 τα επικουρικά ταμεία προχωρούν σε αναλογιστικές μελέτες για να καθορίσουν το ποσοστό αναπλήρωσης. Ο κρατικός προϋπολογισμός δεν θα καλύπτει κανένα τρέχον ή μελλοντικό έλλειμμα των Ταμείων.

Απασχόληση συνταξιούχων Περικόπτεται ή τίθενται περιορισμοί στη σύνταξη των συνταξιούχων που εργάζονται μετά τη συνταξιοδότηση.

Των Π. Τσιμπούκη και Κ. Παπαλή
Πηγή Το Βήμα
25.6.2010

2 σχόλια:

αντωνης είπε...

Επειδη καποιοι για πολλά χρονια εκαναν εγκληματα εις βαρος των ασφαλιστικων ταμειων, θα πρεπει να διαλυσουμε τη ζωη τουλαχιστον 2 γενιων;;;

Ξεκαθαριζω δυο πραγματα.
α) οταν λεω εγκληματα εννοω το πλιατσικο στα αποθεματικα των ταμειων, την ιστορια με το ΝΑΤ, τα ομολογα, οι εθελουσιες εξοδοι ΔΥ που εβγαζαν συνταξιουχους στην ηλικια των 40 και 45 ετων με συνταξεις 1500 και 2000 € κλπ κλπ
β) υπευθυνοι κατα τη γνωμη μου ειναι, εκτος των δυο κυβερνητικων κομματων, και οι συνδικαλιστες οι οποιοι ενω ηξεραν για ολο αυτο το παρτυ κατασπαταλησης δεν εκαναν απολυτως τιποτα για να το αποτρεψουν.

Αλλά αν δεν υπαρξει απολογισμος απο τους υπευθυνους διαχειριστες των ασφαλιστικων ταμειων και τιμωρια τους, εγω πιστευω οτι δεν πρεπει να τους αφησουμε να μας διαλυσουν για μια ακομα φορα τις ζωες μας.

Καλημερα.

dyosmaraki είπε...

@Αντώνης

Οι συνδικαλιστές όχι μόνο αν και γνώριζαν για όλο αυτό το πάρτυ δεν έκαν τίποτα για να το αποτρέψουν μα εξακολουθούν (πιστεύω) να παρεμβαίνουν κια να κάνουν βλακείες.
Γιατί πως αλλοιώς εξηγείται το γεγονός πως κανείς δεν μιλάει για την προσθήκη στις ανύπαντρες θυγατέρες που διατηρούν το δικαίωμα συνταξιοδότησης (με εισοδηματικά κριτήρια πλέον) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΥΠΑΝΤΡΩΝ ΓΙΩΝ (!!!!!) στο όνομα της δήθεν ισότητας????????
Πως εξηγείται πως στον πλασματικό χρόνο αφσάλισης (που μπορεί κανείς να εξαγοράσει) περιλαμβάνονται οι ΜΕΡΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ και ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ????? Αυτές οι κινήσεις δεν βάζουν μέσα τα Ασφαλιστικά Ταμεία???? Γιατί κανείς δεν μιλάει για αυτά μα κάνουν τη πάπια?????

Και φυσικά επί πλέον είναι και όλα αυτά που πολύ σωστά αναφέρεις....

Καλημέρες

ShareThis