Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Ισχυρό το ελληνικό Ταμείο Εγγύησης των καταθέσεων

Κόντρα στο κλίμα αβεβαιότητας που κυριαρχεί στην οικονομία, αίσθημα ασφάλειας δημιουργεί η κάλυψη από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) των διαθεσίμων που απαιτούνται για να ικανοποιηθούν οι καταθέτες ύστερα από μια ενδεχόμενη αρνητική εξέλιξη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το όριο που έχει τεθεί είναι τα 100.000 ευρώ για όλες τις καταθέσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, και σύμφωνα με τον απολογισμό του ταμείου για το 2010, που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή, τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΤΕΚΕ αγγίζουν σήμερα τα 3 δισ. ευρώ. Το ύψος των κεφαλαίων που έχουν συγκεντρωθεί ήδη από το ΤΕΚΕ καλύπτουν τον στόχο που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην νέα Οδηγία που επεξεργάζεται, βάσει της οποίας το επίπεδο-στόχος για τη συγκέντρωση κεφαλαίων είναι το 1,5% των επιλέξιμων καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η νέα Οδηγία θέτει μάλιστα ως περιθώριο για την εναρμόνιση όλων των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων στα κράτη-μέλη, σε σχέση με την κάλυψη του ορίου 1,5% των επιλέξιμων καταθέσεων, τα δέκα χρόνια. Η δεκαετής δυνατότητα προσαρμογής είναι ενδεικτική των αποκλίσεων που υπάρχουν στα ευρωπαϊκά συστήματα εγγυήσεων, αλλά και του αναγκαίου χρόνου για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων κεφαλαίων με τη μορφή των άμεσα διαθέσιμων χρημάτων, κάτι που έχει πετύχει ήδη το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Η νέα Οδηγία που βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστοποιεί τα 100.000 ευρώ ως ενιαία υποχρέωση για όλα τα συστήματα εγγυήσεων και επιδιώκοντας να περιορίσει τον χρόνο εκταμίευσης της αποζημίωσης υπέρ των καταθετών, έχει προτείνει τις 7 ημέρες. Ωστόσο, το σύντομο χρονικό διάστημα που προτάθηκε δεν φαίνεται να υιοθετείται ως τελική ρύθμιση, καθώς αξιολογείται ως εξαιρετικά μικρό και σε αρκετές περιπτώσεις προσκρούει στην αδυναμία των τραπεζών να έχουν διαθέσιμη την «ενιαία εικόνα του πελάτη», κάτι που απαιτεί ολοκληρωμένα πελατοκεντρικά συστήματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σταθερά την εξαίρεση προϊόντων, όπως τα δομημένα, οι τίτλοι και τα ομόλογα από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων, ενώ εκτός συστήματος είναι οι καταθέσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των ασφαλιστικών εταιρειών. Αντίθετα, κάλυψη από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων προτείνεται να έχουν όλες οι επιχειρήσεις -πλην αυτών του χρηματοπιστωτικού τομέα-, πρόβλεψη που έχει υιοθετήσει το ΤΕΚΕ.

Ανοιχτό παραμένει το θέμα του συμψηφισμού των καταθέσεων με τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει η τράπεζα από τον καταθέτη λόγω π.χ. οφειλών από δάνεια, καθώς η Επιτροπή έχει προτείνει την κατάργηση του συμψηφισμού. Τη θέση αυτή απορρίπτουν μια σειρά κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που έχει υιοθετήσει τον συμψηφισμό των απαιτήσεων με τις οφειλές του καταθέτη.

Η ανάγκη εναρμόνισης των συστημάτων εγγυήσεων είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκαία για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και να αποφευχθούν οι μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ των χωρών με κριτήριο την παρεχόμενη προστασία εκάστοτε συστήματος. Οπως σημειώνεται στην έκθεση της Επιτροπής, η καθιέρωση του ορίου των 100.000 ευρώ έχει αυξήσει το ποσό των καταθέσεων που καλύπτονται από το 61% στο 72% των επιλέξιμων καταθέσεων και τον αριθμό των καταθέσεων που καλύπτονται πλήρως από 89% σε 95% των επιλέξιμων καταθέσεων.

Τι ισχύει για τις καταθέσεις
Το ανώτατο όριο κάλυψης για κάθε καταθέτη, του οποίου οι καταθέσεις δεν ανήκουν στην κατηγορία των εξαιρουμένων καταθέσεων και αφού ληφθεί υπόψη το σύνολο των καταθέσεών του σε ένα πιστωτικό ίδρυμα και συμψηφιστούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς αυτό, είναι 100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό καταβάλλεται ως αποζημίωση σε κάθε καταθέτη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση. Οσον αφορά κοινούς λογαριασμούς που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσότερων προσώπων, το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη θεωρείται χωριστή κατάθεση και καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ. Το ΤΕΚΕ καλύπτει επίσης όλους τους επενδυτές-πελάτες των συμμετεχόντων στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων, πλην των εξαιρουμένων απαιτήσεων από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, έως ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για το σύνολο των απαιτήσεων επενδυτή-πελάτη έναντι συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος.

Της Ευγενίας Τζωρτζη
22.4.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis