Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2010

Πολιτισμός 2007–2013: σχέδια συνεργασίας με τρίτες χώρες


Στόχος του προγράμματος η ενθάρρυνση δημιουργίας ευρωπαϊκής ιθαγένειας
Το πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013» επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου, ο οποίος είναι κοινός για τους Ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Το πρόγραμμα έχει τρεις ειδικούς στόχους:
- Ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων στον τομέα του Πολιτισμού.
- Ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και προϊόντων.
- Ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Αποσκοπεί επίσης στη διαμόρφωση συνδέσεων με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με έτη που είναι αφιερωμένα σε ένα ειδικό θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, το 2010 είναι έτος αφιερωμένο στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ το 2011 είναι έτος εθελοντισμού.

Από το Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013», σήμερα θα παρουσιάσουμε το Σκέλος 1.3: «Σχέδια συνεργασίας με τρίτες χώρες». Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης, στόχος της είναι η στήριξη σχεδίων πολιτιστικής συνεργασίας που αφορούν τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ενωση συμφωνίες σύνδεσης ή συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες περιλαμβάνουν πολιτιστικές ρήτρες.

Η δράση πρέπει να δημιουργεί μια πραγματική διάσταση διεθνούς συνεργασίας. Τα σχέδια συνεργασίας προβλέπουν τη συμμετοχή τριών τουλάχιστον πολιτιστικών παραγόντων από τρεις τουλάχιστον χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και πολιτιστική συνεργασία με έναν τουλάχιστον οργανισμό από την επιλεγείσα τρίτη χώρα και την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην επιλεγείσα τρίτη χώρα. Διατίθενται κονδύλια ύψους 50.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.


Χώρες που συμμετέχουν

Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες πρέπει να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι:
- Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης: Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Ισπανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία.
- Οι χώρες ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία).

- Οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Κροατία, Τουρκία, ΠΓΔΜ), Σερβία και Μαυροβούνιο.

Για το έτος 2010 επιλέξιμες τρίτες χώρες είναι οι: Αρμενία, Λευκορωσία, Αίγυπτος, Γεωργία, Ιορδανία, Μολδαβία, κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη και Τυνησία.
Επιλέξιμοι αιτούντες
Είναι επιλέξιμοι μόνο οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που είναι νομικά πρόσωπα, ασκούν μια κύρια δραστηριότητα στον τομέα του πολιτισμού (τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας) και έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα είναι ανοιχτό στη συμμετοχή του πολιτιστικού μη οπτικοακουστικού τομέα εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί και εταιρείες που ασκούν πολιτιστικές δραστηριότητες είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι οργανισμοί και εταιρείες των οποίων η κύρια δραστηριότητα αφορά τον οπτικοακουστικό τομέα δεν είναι επιλέξιμοι.

Επιλέξιμα σχέδια
Για να είναι επιλέξιμα τα σχέδια, πρέπει:

- Να διαρκούν έως 24 μήνες κατά μέγιστο.

- Να περιλαμβάνουν τον συντονιστή και τουλάχιστον δύο συνδιοργανωτές, συνολικά από τρεις διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

- Να περιλαμβάνουν, για κάθε συνδιοργανωτή, υπογεγραμμένη εντολή που αναφέρει τις απαιτούμενες δεσμεύσεις.
- Να περιλαμβάνουν πολιτιστική συνεργασία με τουλάχιστον έναν εταίρο από την επιλεγμένη τρίτη χώρα. Τουλάχιστον το 50% των δραστηριοτήτων του σχεδίου πρέπει να υλοποιούνται στην τρίτη χώρα. Οι δαπάνες που προκύπτουν σε μια μη επιλεγμένη τρίτη χώρα δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο αυτού του σκέλους.

- Να βασίζονται σε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πολιτιστικών φορέων (συντονιστής, συνδιοργανωτής και εταίρος/οι στην τρίτη χώρα/ες). Το εν λόγω έγγραφο υπογράφεται από τον συντονιστή, τους συνδιοργανωτές και τον ή τους εταίρους στην τρίτη χώρα, και περιγράφει τη συνεργασία τους.

- Να αιτούνται επιδότησης από 50.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ.

- Να παρουσιάζουν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό (δαπάνες = έσοδα) και να συμμορφώνονται με το ανώτατο όριο της κοινοτικής συγχρηματοδότησης που έχει καθοριστεί στο 50% του συνόλου του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Δεν είναι επιλέξιμα τα σχέδια που συνίστανται ολοκληρωτικά και αποκλειστικά στην παραγωγή και διατήρηση δικτυακών τόπων, στην παραγωγή περιοδικών και εφημερίδων, στη διοργάνωση συνεδρίων ή συνεδριάσεων και στην παραγωγή μελετών και εκθέσεων.

Κριτήρια αξιολόγησης

Κατά την αξιολόγηση και βαθμολογία των προτάσεων, λαμβάνονται υπόψη:

- O βαθμός στον οποίο το σχέδιο μπορεί να παράγει πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

- H συνάφεια των δραστηριοτήτων προς τους συγκεκριμένους στόχους του προγράμματος.

- O βαθμός στον οποίο οι προτεινόμενες δραστηριότητες σχεδιάζονται και υλοποιούνται επιτυχώς με υψηλό επίπεδο αριστείας.

- H ποιότητα της εταιρικής σχέσης μεταξύ του συντονιστή και των συνδιοργανωτών.

- O βαθμός στον οποίο οι δραστηριότητες μπορούν να παράγουν αποτελέσματα τα οποία επιτυγχάνουν τους στόχους του προγράμματος.
- O βαθμός στον οποίο τα αποτελέσματα των προτεινόμενων δράσεων κοινοποιούνται και προβάλλονται δεόντως.

- O βαθμός στον οποίο οι δραστηριότητες μπορούν να δημιουργούν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο (η βιωσιμότητα).

- H διάσταση διεθνούς συνεργασίας.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σχέδια που παρουσιάζουν πραγματική διάσταση διεθνούς συνεργασίας. Για το σκοπό αυτό, τα σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν ενεργή συνεργασία τουλάχιστον ενός εταίρου στην επιλεγμένη τρίτη χώρα, ενώ επισημαίνεται ότι θα προτιμηθούν τα σχέδια που περιλαμβάνουν συνεργασία ενός αριθμού εταίρων υψηλότερου από το ελάχιστο επίπεδο. Προτάσεις υποβάλλονται έως τις 3 Μαΐου 2010.

16.1.2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis